Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 

Podmínky výhod základní podpory

0.  Výklad pojmů pro základní podporu

Pojmy uvedené s velkými písmeny, které jsou použité, ale nikoliv definované, v těchto Podmínkách výhod základní podpory, mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě o podpoře Autodesk.

Pokyny“ znamenají všeobecné poradenství a pokyny ze strany zaměstnanců podpory Autodesk nebo jiné zdroje poskytnuté společností Autodesk, které napomáhají užívání funkcí zahrnutých služeb nebo zahrnutého softwaru.

Státní svátky“ znamenají dny vyjma víkendů, které připadají na státní svátky dodržované společností Autodesk, a jinou dobu odstávek společnosti Autodesk naplánovaných v příslušné obchodní oblasti, kde společnost Autodesk působí.

Hotfix“ znamená nainstalovaný software určený k opravě či aktualizaci, který zcela nebo částečně obnovuje zahrnutý software tak, aby odpovídal příslušné dokumentaci, nebo jinak redukuje či zmírňuje negativní dopad selhání na zahrnutý software.

Selhání“ znamená problém či nesrovnalost ve fungování zahrnuté služby či případně zahrnutého softwaru, kterými může být přerušení provozu nebo snížená funkčnost takové zahrnuté služby či zahrnutého softwaru nebo obtíže s aktivací či registrací zahrnuté služby nebo zahrnutého softwaru či problém s přístupem.

Místní pracovní doba“ znamená místní pracovní dobu v každé obchodní oblasti společnosti Autodesk, která je stanovena v níže uvedené tabulce.

Obchodní oblast Autodesk

Příslušný pracovní týden podle obchodní oblasti Autodesk

Oblast Asie a Tichomoří

Pondělí až pátek SGT (místní čas v Singapuru) (univerzální koordinovaný čas UTC +8), vyjma státních svátků

Oblast Severní, Střední a Jižní Ameriky

Pondělí až pátek EST (východní standardní čas)/EDT (Eastern Daylight Time – letní čas v některých východních oblastech) (UTC -5/UTC -4), vyjma státních svátků

Oblast Evropy, Středního východu a Afriky

Pondělí až pátek SEČ/SELČ (UTC +1/UTC +2), vyjma státních svátků


Řešení“ znamená konečné řešení nahlášeného selhání, které může mimo jiné zahrnovat dodání tzv. hotfix, dočasné řešení, pokyny nebo jiné řešení, a pokud nic z výše uvedeného nelze realizovat i přes vynaložení obchodně přiměřené snahy, rozhodnutí, že v souvislosti s daným selháním nelze poskytnout žádné řešení. Selhání, v souvislosti s nímž je poskytnuto řešení nebo učiněno rozhodnutí, že žádné řešení provést nelze, bude považováno za „vyřešené“.

Odezva“ znamená počáteční reakci společnosti Autodesk na selhání nahlášené uživatelem podpory. Odezva může představovat potvrzení přijetí žádosti o podporu nebo může obsahovat podstatné informace týkající se povahy či primární příčiny selhání nebo pokyny týkající se selhání.

Stupeň závažnosti“ znamená určení stupně závažnosti selhání nahlášeného společnosti Autodesk podle této Smlouvy o podpoře. Stupeň závažnosti bude stanoven v souladu s popisem uvedeným v níže uvedené tabulce:

Stupeň závažnosti selhání

Popis

Stupeň závažnosti 1 – kritický

 

Selhání představuje celkové selhání funkčnosti zahrnuté služby či zahrnutého softwaru nebo ztrátu přístupu k zahrnuté službě či ztrátu možnosti nainstalovat nebo mít přístup k zahrnutému softwaru či používat klíčové funkce, mající za následek nevratnou ztrátu klíčových projektových údajů nebo úplné přerušení kritické akce projektu, pro které neexistuje žádné dočasné řešení.

Stupeň závažnosti 2 – naléhavý

 

Selhání představuje závažné narušení funkčnosti podstatné zahrnuté služby či zahrnutého softwaru nebo ztrátu přístupu k zahrnuté službě či zahrnutému softwaru nebo možnosti používat konkrétní funkce, mající za následek dlouhodobé narušení produktivity. Může existovat možnost dočasného řešení. Upozorňujeme, že selhání, jehož závažnost lze označit stupněm 1, pro které existuje dočasné řešení, bude označeno jako selhání se stupněm závažnosti 2.

Stupeň závažnosti 3 – standardní

 

Selhání, které má omezený nebo nepatrný dopad na funkčnost zahrnuté služby či zahrnutého softwaru nebo na možnost přístupu k zahrnuté službě či zahrnutému softwaru nebo možnost užívat konkrétní funkce způsobem, který podstatně nesnižuje produktivitu. Může existovat možnost dočasného řešení. Do selhání se stupněm závažnosti 3 jsou rovněž zahrnuty otázky ohledně obecného používání zahrnuté služby nebo zahrnutého softwaru a žádosti o bližší vysvětlení významu dokumentace.

 

Při podání žádosti o podporu určí váš uživatel podpory podle výše uvedených definic počáteční stupeň závažnosti. Pokud se bude společnost Autodesk důvodně domnívat, že stupeň závažnosti je stanoven nesprávně, může ho na základě výše uvedených kritérií změnit na správnou úroveň.

Žádost o podporu“ znamená vaši žádost nebo žádost vašeho uživatele podpory o pomoc při selhání, zadanou do systému produktové podpory Autodesk prostřednictvím webu nebo telefonicky. Žádosti o podporu mohou být v systémech Autodesk a/nebo technickými pracovníky společnosti Autodesk označovány také jako „případy“.

Dočasné řešení“ znamená techniku nebo informaci, která zmírní nepříznivý dopad selhání na funkčnost zahrnuté služby nebo případně zahrnutého softwaru, ale nedokáže nepříznivý dopad selhání na zahrnutou službu nebo zahrnutý software vyřešit zcela.

1.  Základní podpora (podpora na fóru a webová podpora):

A.  Rychlá podpora na fóru:

U některých zahrnutých služeb a zahrnutého softwaru v některých zemích nebo oblastech budou specialisté společnosti Autodesk na produktovou podporu monitorovat produktová fóra a pomáhat s otázkami technické podpory. Společnost Autodesk vynaloží obchodně přiměřené úsilí k tomu, aby reagovala na vaše žádosti o podporu předložené na monitorovaném fóru do dvou dnů během místní pracovní doby za předpokladu, že jste správně propojili svůj účet zahrnutých služeb se svým účtem na fóru.

B.  Webová podpora:

Webová podpora vám bude poskytnuta prostřednictvím vašich uživatelů podpory během doby dostupnosti podpory uvedené v tabulce v části C níže, ovšem s tím, že webová podpora může být dočasně nedostupná v případě plánované údržby systému. Veškeré žádosti o webovou podporu budou podávány výhradně prostřednictvím určeného portálu pro podporu za dodržení pokynů a postupů tam uvedených. Společnost Autodesk vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby reagovala na žádosti v rámci příslušné cílové doby odezvy uvedené v tabulce v části C níže.

C.  Webová podpora, doba dostupnosti podpory a cílová doba odezvy:

Společnost Autodesk vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby podle stupně závažnosti selhání reagovala na žádosti v rámci příslušné cílové doby odezvy uvedené v tabulce níže. Sdělení společnosti Autodesk související s webovou podporou budou obvykle zaslána na účet Autodesk Account a váš uživatel podpory bude o zaslání informací vyrozuměn e-mailem. K usnadnění řešení konkrétních selhání může také společnost Autodesk na základě vlastního uvážení kontaktovat vašeho uživatele podpory e-mailem nebo telefonicky.

Stupeň závažnosti selhání

Doba dostupnosti podpory

Cílová doba odezvy

Stupeň závažnosti 1 – kritický

Žádosti o webovou podporu mohou být předloženy kdykoliv.

Do 8 hodin v rámci místní pracovní doby od obdržení vaší žádosti o podporu společností Autodesk

Stupeň závažnosti 2 – naléhavý

Žádosti o webovou podporu mohou být předloženy kdykoliv.

Do 16 hodin v rámci místní pracovní doby od obdržení vaší žádosti o podporu společností Autodesk

Stupeň závažnosti 3 – standardní

Žádosti o webovou podporu mohou být předloženy kdykoliv.

Do 32 hodin v rámci místní pracovní doby od obdržení vaší žádosti o podporu společností Autodesk


D.  Potvrzení.
Berete na vědomí, že váš nárok na základní podporu vás opravňuje pouze k získání webové podpory a podpory na fóru tak, jak je popsána v těchto Podmínkách výhod základní podpory. Aniž by byla omezena obecná platnost tohoto potvrzení, berete tímto na vědomí, že nejste oprávněni požadovat nebo obdržet telefonickou podporu.