LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Podmínky předplatného Autodesk pro jednoho uživatele


Tyto podmínky jsou podmínkami programu vztahů se zákazníky (Relationship Program Terms), upravujícími vaše předplatné Autodesk pro jednoho uživatele (dále jen „Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele“).

„Jeden uživatel“ se vztahuje na jednoho uživatele, který je oprávněn instalovat a mít přístup k výhodám v souladu se Smlouvou o předplatném pro jednoho uživatele.

Důležitá poznámka: Tato Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele se vztahuje na předplatné k používání softwarových produktů společnosti Autodesk. Předplatná Autodesk k používání webových služeb jsou pokryty různými podmínkami předplatného.

1. VÝKLAD POJMŮ

Následující pojmy mají význam uvedený níže. Pojmy uvedené s velkými písmeny a nedefinované v této Smlouvě o předplatném pro jednoho uživatele mají význam, který je jim přiřazen ve vaší platné Licenční a servisní smlouvě Autodesk.

Autodesk“ znamená Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware, s výjimkou případu, kdy si Předplatné pro jednoho uživatele předplatíte (a) v některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu a kdy bude pojem „Autodesk“ znamenat Autodesk Development Sàrl, nebo případu, kdy Předplatné pro jednoho uživatele získáte (b) v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří a kdy bude pojem „Autodesk“ znamenat Autodesk Asia Pte Ltd.

Autodesk Account“ znamená webové stránky https://accounts.autodesk.com nebo jiné místo určené společností Autodesk, kde budete mít vy nebo váš určený uživatel přístup k informacím o účtu a výhodách, nebo jakékoliv náhradní či jiné webové stránky nebo místa, která může společnost Autodesk určit pro účely Předplatného pro jednoho uživatele.

Licenční a servisní smlouva Autodesk“ znamená standardní licenční smlouvu na software nebo případně licenční a servisní smlouvu uzavřenou mezi vámi a společnostmi Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl nebo případně Autodesk Asia Pte Ltd., která je obsažena nebo je součástí stažení či instalace nebo jinak upravuje každou kopii softwaru Autodesk a na základě které je vám poskytnuta licence na instalaci takové kopie softwaru Autodesk a přístup k ní.

Výhody“ nebo „Nároky“ znamenají výhody, které jsou popsány na účtu Autodesk Account nebo ke kterým lze přes tento účet získat přístup či které jsou prostřednictvím tohoto účtu k dispozici vám či vašemu určenému uživateli, přičemž tyto výhody odpovídají Předplatnému pro jednoho uživatele, které jste si zakoupili. Výhody mohou mimo jiné zahrnovat aktualizace a vyšší verze, konkrétní podporu, školení a další služby nebo webové služby a jiné softwarové produkty. Výhody se mohou lišit v závislosti na úrovni či typu Předplatného pro jednoho uživatele.

Manažer smlouvy“ znamená konkrétního vámi určeného zaměstnance, který je oprávněn vaším jménem přijmout tyto podmínky jako závazné a který bude mít zplnomocnění určit na účtu Autodesk Account vaše koordinátory softwaru a určené uživatele, bude dostávat oznámení o prodloužení Předplatného pro jednoho uživatele a další korespondenci týkající se vašeho Předplatného pro jednoho uživatele, a pokud manažer smlouvy neurčí softwarového koordinátora, bude manažer smlouvy dostávat oznámení o dostupnosti konkrétních výhod.

Zahrnutý software“ znamená softwarový program Autodesk, v souvislosti s nímž jste si předplatili Předplatné pro jednoho uživatele, jak je uvedeno v potvrzení objednávky nebo případně specifikaci licence. Má se za to, že jakýkoliv dodatečný softwarový kód (který může obsahovat modulární doplňky k zahrnutému softwaru nebo jeho vylepšení, tzv. hotfixes, executables, knihovny, zásuvné moduly (plug-ins), aktualizace nebo jiné softwarové funkce, které doplňují či vylepšují zahrnutý software), který nevyžaduje samostatnou instalaci a nemůže fungovat nezávisle na verzi zahrnutého softwaru (ke které tento dodatečný softwarový kód náleží), poskytnutý vám nebo vašemu určenému uživateli jako výhoda plynoucí z Předplatného pro jednoho uživatele, bude považován za součást takové verze zahrnutého softwaru (ke které tento dodatečný softwarový kód náleží), pokud nebude společností Autodesk stanoveno jinak.

Zákaznický informační formulář“ znamená formulář (ať již písemný nebo elektronický), který obsahuje informace nezbytné k zakoupení Předplatného pro jednoho uživatele a který (1) vyplníte a předložíte prodejci nebo společnosti Autodesk vy sami nebo případně který (2) vyplní prodejce vaším jménem s použitím informací, které jste mu poskytli, a předloží jej společnosti Autodesk v souvislosti s vaší objednávkou Předplatného pro jednoho uživatele.

Datum účinnosti“ znamená datum uvedené v bodu 5.1.

Přihlášení“ znamená proces identifikace a ověřování, při němž určený uživatel používá identifikační číslo Autodesk, aby získal přístup k účtu Autodesk Account a/nebo výhodám.

Určený uživatel“ znamená vás nebo konkrétního zaměstnance, kterého pověříte v souladu s pokyny společnosti Autodesk specifickými pro Vaše Předplatné pro jednoho uživatele k instalaci výhod a přístupu k nim. Pokud není společností Autodesk písemně uvedeno jiné oprávnění, každý určený uživatel (i) musí prokázat svou totožnost jedinečným uživatelským identifikačním číslem (dále jen „identifikační číslo Autodesk“) a (ii) být fyzickou osobou, nikoliv skupinou, a nesmí být součástí generického přihlášení.

Koordinátor softwaru“ znamená zaměstnance, kterého vy nebo manažer smlouvy určíte ke spravování konkrétních výhod. Koordinátor softwaru bude dostávat oznámení o dostupnosti konkrétních výhod a bude odpovědný za dodávku jakýchkoliv případných fyzických výhod pro danou skupinu.

„Přechod na předplatné“ znamená předplatné pro jednoho uživatele k softwarovému produktu společnosti Autodesk, (a) které je nástupcem nebo náhradou vašeho předplatného pro jednoho uživatele k příslušnému softwaru, (b) které je poskytováno vám jako straně, jež toto předplatné pro jednoho uživatele k příslušnému softwaru získala, a (c) za které společnost Autodesk obecně účtuje samostatný poplatek nebo které zpřístupňuje pouze uživatelům v rámci programu zákaznických vztahů. To, zda se předplatné pro jednoho uživatele k softwarovému produktu společnosti Autodesk považuje za předplatné v rámci přechodu, může být určeno v potvrzení objednávky nebo v identifikaci licence. To, zda se předplatné pro jednoho uživatele ke konkrétnímu softwarovému produktu společnosti Autodesk považuje za předplatné v rámci přechodu a zda splňujete podmínky k zakoupení takového předplatného v rámci přechodu, určuje společnost Autodesk.

Předplatné pro jednoho uživatele“ znamená program vztahů se zákazníky obecně nabízený společností Autodesk, na který je odkazováno jako na „Předplatné pro jednoho uživatele“ nebo program či plán termínované licence, dle kterého může společnost Autodesk mimo jiné poskytnout omezenou termínovanou licenci na verzi(e) zahrnutého softwaru a související výhody. Nabídky Předplatného pro jednoho uživatele mohou zahrnovat různé typy výhod. Výhody Předplatného pro jednoho uživatele se mohou lišit v závislosti na zahrnutém softwaru a oblasti.

Poplatek za předplatné pro jednoho uživatele“ znamená poplatek vámi zaplacený nebo splatný za Předplatné pro jednoho uživatele.

Doba trvání“ znamená časová období (počáteční a prodloužená) definovaná v bodech 3.2 a 5.1.

Oblast“ znamená (a) jednu či více zemí nebo jurisdikcí uvedených ve specifikaci licence, nebo (b) pokud žádná specifikace licence neexistuje nebo ve specifikaci licence žádná země či jurisdikce uvedena není, zemi, ve které je vám poskytováno Předplatné pro jednoho uživatele. Pokud je ve specifikaci licence uvedena členská země EU nebo Evropského sdružení volného obchodu nebo pokud je vám předplatné poskytováno v takové členské zemi, znamená „oblast“ veškeré země Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu.

Vy“ znamená společnost, právnickou osobu nebo organizaci, jménem které je Předplatné pro jednoho uživatele přijímáno, je-li Předplatné pro jednoho uživatele získáváno jménem takové právnické osoby (např. zaměstnancem, nezávislým poskytovatelem služeb nebo jiným oprávněným zástupcem), nebo pokud žádná taková právnická osoba neexistuje, fyzickou osobu, které je Předplatné pro jednoho uživatele poskytováno na vlastní účet. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, pojem „vy“ odkazuje pouze na jednu konkrétně určenou právnickou nebo fyzickou osobu a nezahrnuje žádnou dceřinou společnost nebo spřízněnou osobu jakékoliv takové právnické osoby nebo jakékoliv jiné propojené osoby.

2. VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

2.1 Výhody.

2.1.1 Během doby trvání, podle části 2.1.2 níže, budete mít nárok na získání výhod a společnost Autodesk vám a vašim určeným uživatelům tyto výhody poskytne tak, jak jsou uvedeny a dány k dispozici pro danou oblast a pro úroveň a typ nabídky Předplatného pro jednoho uživatele, který jste si zakoupili nebo na které máte jinak nárok.

2.1.2 Podmínky výhod. Konkrétní výhody mohou zahrnovat ještě další nebo odlišná práva a povinnosti, než jsou práva a povinnosti stanovené touto Smlouvou o Předplatném pro jednoho uživatele.

2.1.2.1 Tyto výhody podléhají příslušným platným podmínkám společnosti Autodesk (dále jen „podmínky výhod“), které jsou uvedeny na účtu Autodesk Account nebo se s nimi lze seznámit jeho prostřednictvím.

2.1.2.2 Souhlasíte s tím, že pokud vy nebo vaši určení uživatelé požádáte o jakoukoliv výhodu, takovou výhodu přijmete nebo budete využívat, budete vázáni podmínkami výhod platnými pro takovou výhodu a zajistíte, aby jimi byli vázáni i vaši určení uživatelé, a to ve znění, které může společnost Autodesk čas od času písemně upravit v souladu s touto Smlouvou o Předplatném pro jednoho uživatele nebo v souladu s platnými podmínkami výhod (přičemž tyto podmínky, čas od času upravené, tvoří součást této Smlouvy o Předplatném pro jednoho uživatele).

2.1.2.3 Berete na vědomí, že společnost Autodesk můžete vyžadovat další akceptaci těchto podmínek výhod jako podmínku používání nebo získání přístupu ke konkrétní výhodě.

2.1.2.4 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud Vy nebo Vaši určení uživatelé neakceptují a nebudou souhlasit s Podmínkami výhody spjaté s konkrétní Výhodou, nebudete mít nárok získat, instalovat ani mít přístup ke konkrétní Výhodě, i když Vám společnost Autodesk výhodu zpřístupní na Vašem účtu Autodesk Account.

2.2 Společnost Autodesk si vyhrazuje právo dle svého uvážení čas od času změnit jakékoliv výhody plynoucí z Předplatného pro jednoho uživatele nebo jakékoliv výhody přidat či je z Předplatného pro jednoho uživatele odstranit, aniž by vás o tom předem informovala. SPOLEČNOST AUTODESK NEZARUČUJE, ŽE BĚHEM DOBY TRVÁNÍ VAŠEHO PŘEDPLATNÉHO PRO JEDNOHO UŽIVATELE POSKYTNE JAKÉKOLIV KONKRÉTNÍ VÝHODY, A VY TOTO UPOZORNĚNÍ BERETE NA VĚDOMÍ.

2.3 Nesmíte distribuovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, poskytovat sublicence nebo jinak převádět či uvádět na trh jakoukoliv výhodu (zejména práva na zahrnutý software, který máte k dispozici jako výhodu) nebo sdílet jakoukoliv výhodu s jakoukoliv další osobou či subjektem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk. Výhody mohou být nainstalovány pouze určeným uživatelům a/nebo zpřístupněny pouze těmto určeným uživatelům a/nebo je mohou jinak využívat pouze tito určení uživatelé, přičemž tyto výhody smějí být sdíleny pouze s jednou osobou.

2.4 Určení uživatelé.

2.4.1 Aby měli určení uživatelé přístup k účtu Autodesk Account a mohli si nainstalovat výhody a/nebo měli k těmto výhodám přístup, musejí se přihlásit za použití svého identifikačního čísla Autodesk.

2.4.2 Každé jedinečné identifikační číslo Autodesk a související práva a výhody může využívat pouze určený uživatel, jehož totožnost určí právě jedinečné identifikační číslo Autodesk, a toto jedinečné identifikační číslo a související práva a výhody nesmějí být sdíleny s žádnou jinou osobou.

2.4.3 Pokud nabídka Předplatného pro jednoho uživatele opravňuje generické přihlášení, ustanovení v částech 2.5.1 a 2.5.2 pro Vaše Předplatné pro jednoho uživatele neplatí. Generické přihlášení musí být použito k instalaci a/nebo pro přístup k výhodám. Dále lze Vaše generické přihlášení a související práva a výhody použít pouze jednotlivcem v jednu dobu a nesmí se ve stejnou domu sdílet ani používat žádným dalším jednotlivcem.

2.4.4 Určený uživatel může mít přístup k účtu Autodesk Account a/nebo nainstalovat výhody na více počítačích a/nebo k nim mít přístup na více počítačích, s tím, že se určený uživatel nesmí přihlásit k účtu Autodesk Account nebo mít přístup k výhodám na více než třech (3) počítačích současně.

2.4.5 Zajistíte, aby vaši určení uživatelé byli vázáni podmínkami této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele (ve znění čas od času písemně upraveném společností Autodesk dle podmínek této Smlouvy).

2.4.6 Licence a jiné výhody plynoucí z oprávnění určeného uživatele mohou být postoupeny z jednoho zaměstnance na kteréhokoliv jiného zaměstnance. Všechna postoupení určených uživatelů musejí být provedena v souladu s předpisem společnosti Autodesk a postupem při postoupení a budou probíhat podle časového harmonogramu společnosti Autodesk pro zpracování takových postoupení.

2.4.7 Bez ohledu na cokoliv jiného, co je uvedeno v této Smlouvě o předplatném pro jednoho uživatele nebo v platné Licenční a servisní smlouvě, budou veškeré licence, které jsou vám a vašim určeným uživatelům dány k dispozici v souvislosti s Předplatným pro jednoho uživatele, typu na „pevně stanovenou dobu trvání/omezenou dobu trvání/licence na pronájem“, poskytnuty k užívání pouze určeným uživatelům.

2.5 Platnost přechodu na předplatné.

2.5.1 Pokud vám společnost Autodesk nebo prodejce poskytne přechod na předplatné, budou od 30 kalendářních dní po zahájení přechodu na předplatné dále výhody tohoto předplatného pro jednoho uživatele k příslušnému softwaru považovány za výhody původního předplatného. Kromě toho, co je uvedeno v podmínkách pro výhody při domácím použití a v podmínkách pro výhody z práv na předchozí verze, bude platnost všech zde uvedených práv týkajících se jakýchkoli výhod původního předplatného ukončena po 30 dnech od zahájení přechodu na předplatné. Po 30 kalendářních dnech od zahájení přechodu na předplatné (kromě toho, co je uvedeno v podmínkách pro výhody při domácím použití a v podmínkách pro výhody z práv na předchozí verze) (a) musíte okamžitě přestat používat veškeré výhody původního předplatného a (b) již nebudete mít oprávnění k těmto výhodám původního předplatného přistupovat ani je jinak používat. Souhlasíte s tím, že tam, kde je to možné, na požádání společnosti Autodesk odinstalujete a zničíte všechny kopie výhod původního předplatného nebo je vrátíte společnosti Autodesk či prodejcům, od kterých jste je získali. Tam, kde o to společnost Autodesk požádá, si společnost Autodesk vyhrazuje právo žádat od vás (tam, kde je to možné) dostatečné důkazy toho, že všechny výhody původního předplatného byly odinstalovány a, pokud o to společnost Autodesk požádá, zničeny nebo vráceny společnosti Autodesk či prodejcům, od kterých byly získány.

2.5.2 Pro účely této dohody se za datum zahájení přechodu na předplatné považuje datum určené společností Autodesk v souladu s jejími zásadami přechodu na předplatné do svých systémů.

2.6 Společnost Autodesk si vyhrazuje právo, avšak nemá žádnou povinnost, kdykoliv si ověřit, že určení uživatelé byli vámi schváleni, a omezit přístup k výhodám, pokud dle uvážení společnosti Autodesk nemohou být určení uživatelé takto ověřeni. Dále souhlasíte s tím, že společnost Autodesk má právo požádat o kontrolu (elektronickou cestou či jinak) vaší instalace a instalace vašich určených uživatelů, používání a/nebo přístupu k jakýmkoliv výhodám, včetně přístupu k identifikačním číslům zařízení, sériovým číslům a souvisejícím informacím. V rámci jakékoliv takové kontroly bude mít společnost Autodesk nebo její pověřený zástupce právo zkontrolovat na základě oznámení podaného patnáct (15) dnů předem vaše záznamy, systémy a zařízení, včetně identifikačních čísel zařízení, sériových čísel a souvisejících informací, s cílem ověřit, zda je instalace výhod, jejich užívání a přístup k nim v souladu se Smlouvou o předplatném pro jednoho uživatele a jakýmikoliv platnými podmínkami výhod. Do patnácti (15) dnů od takového předchozího oznámení o kontrole poskytnete navíc společnosti Autodesk veškeré záznamy a informace, které si společnost Autodesk vyžádá pro účely ověření, zda je instalace všech výhod, jejich užívání a/nebo přístup k nim v souladu s touto Smlouvou o předplatném pro jednoho uživatele a jakýmikoliv souvisejícími podmínkami výhod. Poskytnete plnou součinnost k provedení jakékoliv takové kontroly. Pokud společnost Autodesk dojde k závěru, že vaše instalace výhod nebo instalace výhod vašich určených uživatelů, jejich užívání nebo přístup k nim nejsou v souladu s touto Smlouvou o předplatném pro jednoho uživatele a/nebo jakýmikoliv souvisejícími podmínkami výhod, okamžitě podniknete veškeré kroky, které budou nezbytné k uvedení vaší instalace nebo instalace vašich určených uživatelů, vašeho užívání nebo užívání ze strany vašich určených uživatelů a/nebo vašeho přístupu či přístupu vašich určených uživatelů do souladu s touto Smlouvou o předplatném pro jednoho uživatele a dalšími platnými podmínkami výhod, a uhradíte odůvodněné náklady na kontrolu. Vedle těchto práv na úhradu nákladů si společnost Autodesk vyhrazuje právo uplatnit další opravné prostředky dostupné ze zákona či jinak, ať již podle této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele nebo jinak.

3. KOUPĚ A PRODLOUŽENÍ

3.1 Koupě. Když si zakoupíte Předplatné pro jednoho uživatele, poskytne vám společnost Autodesk pokyny ohledně toho, jakým způsobem získáte přístup k informacím o Předplatném pro jednoho uživatele a k výhodám tohoto předplatného na účtu Autodesk Account.

3.2 Prodloužení. Před uplynutím doby trvání vašeho Předplatného pro jednoho uživatele, dává-li společnost Autodesk ve vaší oblasti tuto možnost obecně k dispozici, si můžete zakoupit prodloužení Předplatného pro jednoho uživatele na další dobu trvání (dále jen „prodloužená doba trvání“), ať již od prodejce nebo společnosti Autodesk. Pokud jste si zvolili možnost automatického prodloužení, bude každé automatické prodloužení představovat prodlouženou dobu trvání. Pokud nebude společností Autodesk odsouhlaseno jinak, platí, že pokud si nezakoupíte prodloužení Předplatného pro jednoho uživatele před uplynutím doby trvání nebo pokud zrušíte možnost automatického prodloužení, vaše Předplatné pro jednoho uživatele automaticky zanikne.

4. DODÁVKA

Výhody, které jsou součástí softwaru, budou dle uvážení společnosti Autodesk (a) k dispozici pro účely stažení na účtu Autodesk Account, (b) dodány podle podmínek FCA (Incoterms 2014) ze zařízení Autodesk na adresu uvedenou ve vašem zákaznickém informačním formuláři (nebo pokud není zákaznický informační formulář předložen či není poskytnuta adresa, na jakoukoliv jinou adresu známou nebo vámi či vaším jménem danou k dispozici společnosti Autodesk) nebo (c) dodány prostřednictvím autorizované třetí strany Autodesk. Společnost Autodesk vás uvědomí o dostupnosti výhod softwaru a případně způsobu dodání. Pokud vám bude společnost Autodesk zasílat dodávku, vyvine z obchodního hlediska přiměřené úsilí, aby dodávku doručila do třiceti (30) dnů od svého oznámení nebo případně od vaší žádosti o fyzickou dodávku, nebude však odpovědná za žádné ztráty či výdaje, které vám vzniknou v důsledku pozdní dodávky nebo dodávky na nesprávnou adresu. V souvislosti s fyzickými dodávkami vám mohou vzniknout další poplatky.

5. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

5.1 Datum účinnosti, doba trvání. Datem účinnosti vašeho Předplatného pro jednoho uživatele bude datum, které stanoví společnost Autodesk v souladu se svými předpisy pro zapsání vašeho Předplatného pro jednoho uživatele do systému společnosti Autodesk. Prodloužené doby trvání Vašeho Předplatného pro jednoho uživatele začínají výročím data účinnosti. Počáteční doba trvání vašeho Předplatného pro jednoho uživatele bude činit jeden (1) měsíc, tři (3) měsíce (označovaná také jako „čtvrtletní“) nebo jeden (1), dva (2) nebo tři (3) roky od data účinnosti, a to v závislosti na délce doby trvání, na kterou máte nárok, kterou jste si zvolili a zakoupili. Prodloužená doba trvání vašeho Předplatného pro jednoho uživatele bude činit jeden (1) měsíc, tři (3) měsíce (označovaná také jako „čtvrtletní“) nebo jeden (1), dva (2) nebo tři (3) roky od výročí data účinnosti bezprostředně následujícího po ukončení počáteční doby trvání nebo případně bezprostředně předcházejícího prodloužené době trvání, v závislosti na délce prodloužené doby trvání, kterou si můžete zvolit a zakoupit. Společnost Autodesk se bude snažit potvrdit váš nákup do 48 hodin od data účinnosti nebo případně příslušného výročí data účinnosti.

5.2 Ukončení. Společnost Autodesk nebo vy můžete tuto Smlouvu o předplatném pro jednoho uživatele ukončit, pokud se druhá strana dopustí porušení této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele nebo takové porušení nenapraví do deseti (10) dnů od doručení písemného oznámení o porušení. Mimoto může společnost Autodesk ukončit nebo pozastavit vaše Předplatné pro jednoho uživatele a/nebo plnění jiných svých povinností či poskytování vašich výhod dle této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele, pokud neprovedete platbu ve prospěch společnosti Autodesk nebo prodejce nebo jinak nedodržíte ustanovení této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele či jiné podmínky týkající se tohoto Předplatného pro jednoho uživatele. Společnost Autodesk může tuto Smlouvu o předplatném pro jednoho uživatele ukončit, pokud je na vaši osobu vyhlášeno konkurzní řízení, dostanete se do platební neschopnosti nebo uzavřete vyrovnání s věřiteli. Tato Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele skončí automaticky bez dalšího oznámení nebo úkonu ze strany společnosti Autodesk, pokud vstoupíte do likvidace nebo pokud se pokusíte převést Smlouvu o předplatném pro jednoho uživatele či jinou výhodu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk.

5.3 Účinky ukončení. Při ukončení nebo uplynutí platnosti vašeho Předplatného pro jednoho uživatele bude ukončena i tato Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele a zaniknou veškerá práva a výhody udělené dle této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele a vy musíte ukončit veškeré užívání všech výhod a/nebo přístup k nim a zajistit, aby tak učinili i vaši určení uživatelé. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo vás požádat o uspokojivý důkaz, že již nejsou všechny výhody jinak používány ani k nim neexistuje přístup.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, NEEXISTENCE ZÁRUK

6.1 Omezení odpovědnosti. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NEPOSKYTNUTÍ JAKÝCHKOLIV VÝHOD NEBO JEJICH NEPOSKYTNUTÍ NA KOMERČNÍM ZÁKLADĚ BĚHEM DOBY TRVÁNÍ VAŠEHO PŘEDPLATNÉHO PRO JEDNOHO UŽIVATELE. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE ROVNĚŽ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ (AŤ JIŽ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO) ZA JAKÉKOLIV NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO DAT ANI ZA PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI (BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, NA ZÁKLADĚ KTERÉ JE TATO NÁHRADA ŠKODY NEBO JINÁ ODPOVĚDNOST UPLATŇOVÁNA). ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AUTODESK VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY O PŘEDPLATNÉM PRO JEDNOHO UŽIVATELE NEBO VZNIKLÁ V SOUVISLOSTI S NÍ DÁLE NEPŘESÁHNE ČÁSTKU ZAPLACENOU NEBO SPLATNOU VÁMI VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI AUTODESK NEBO PRODEJCE ZA PŘEDPLATNÉ PRO JEDNOHO UŽIVATELE, V SOUVISLOSTI S NÍMŽ TAKOVÁ ŠKODA VZNIKLA. TATO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST AUTODESK O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNA. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POPLATEK ZA PŘEDPLATNÉ PRO JEDNOHO UŽIVATELE ODRÁŽÍ ROZLOŽENÍ RIZIK A ŽE OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO BODU JSOU ZÁKLADNÍ SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI STRANAMI. Tato omezení platí vedle odpovědnosti stanovené v jakékoliv příslušné Licenční a servisní smlouvě Autodesk a nenahrazují odpovědnost v ní stanovenou.

6.2 Neexistence záruk. VYJMA PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V JAKÉKOLIV PLATNÉ LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVĚ AUTODESK NEBO PLATNÝCH PODMÍNKÁCH VÝHOD A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST AUTODESK ŽÁDNÉ ZÁRUKY, NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NESTANOVUJE ŽÁDNÉ PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU OHLEDNĚ PŘEDPLATNÉHO PRO JEDNOHO UŽIVATELE NEBO KTERÉKOLIV VÝHODY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI JINÝM ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM NEBO V OBCHODNÍM STYKU ČI V RÁMCI OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ, ZEJMÉNA MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. NIC Z TOHO, CO JE UVEDENO VÝŠE, NEOMEZUJE ÚČINEK ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, KTERÉ LZE ZE ZÁKONA PŘEDPOKLÁDAT A KTERÉ NELZE VYLOUČIT, OMEZIT NEBO ZMĚNIT BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV PROTICHŮDNÉ SMLUVNÍ OMEZENÍ.

7. OBECNÁ USTANOVENÍ

7.1 Rozhodné právo a jurisdikce. Tato Smlouva o Předplatném pro jednoho uživatele se bude řídit a bude vykládána v souladu s právním řádem (a) Švýcarské konfederace, pokud jste Předplatné pro jednoho uživatele získali v některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu, (b) Singapuru, pokud jste Předplatné pro jednoho uživatele získali v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří, nebo (c) státu Kalifornie (a federálními zákony Spojených států amerických tam, kde jsou řídicí), pokud jste Předplatné pro jednoho uživatele získali v některé zemi Severní, Střední nebo Jižní Ameriky (včetně oblasti Karibiku) nebo jakékoliv jiné zemi neuvedené v tomto bodu 7.1 (Rozhodné právo a jurisdikce). Právní předpisy těchto jurisdikcí budou řídicí bez ohledu na pravidla kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Jednotný zákon o transakcích s počítačovými údaji (Uniform Computer Information Transaction Act) se na tuto Smlouvu o předplatném pro jednoho uživatele neuplatní (a jsou vyloučeny z právních předpisů, kterými se tato Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele řídí). Každá strana dále souhlasí s tím, že jakýkoliv nárok, žaloba nebo spor vyplývající z této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele nebo vzniklý v souvislosti s ní bude předložen výhradně Vrchnímu soudu státu Kalifornie, okres Marin, nebo Oblastnímu soudu Spojených států amerických pro severní oblast Kalifornie v San Franciscu (a strany budou podléhat výhradní jurisdikci těchto soudů), s výjimkou případů, kdy jste Předplatné pro jednoho uživatele získali (a) v některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu a kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor předložen výhradně soudům Švýcarské konfederace (a strany budou podléhat výhradní jurisdikci těchto soudů), nebo případů, kdy jste Předplatné pro jednoho uživatele získali (b) v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří a kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor předložen výhradně soudům v Singapuru (a strany budou podléhat výhradní jurisdikci těchto soudů). Nic z toho, co je uvedeno výše, nebrání společnosti Autodesk v tom, aby podala žalobu na porušení práv k duševnímu vlastnictví v zemi, kde mělo k takovému porušení údajně dojít.

7.2 Vyšší moc. Společnost Autodesk nebude odpovědná za žádnou ztrátu, škodu nebo penále vzniklá v důsledku prodlení či neplnění v případě působení vyšší moci, zpoždění na straně dodavatelů nebo z jiných příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Autodesk.

7.3 Postoupení; zřeknutí se uplatnění práv; subdodavatelé. Tuto Smlouvu o předplatném pro jednoho uživatele ani žádná práva z ní plynoucí nejste oprávněni postoupit (ať již na základě koupě podílu či majetku, fúze, změny kontroly, ze zákona či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit, a jakýkoliv pokus o postoupení z vaší strany bude neplatný. V souvislosti s jakýmkoliv konkurzním nebo obdobným řízením tato Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele je a bude považována za nesplněnou smlouvu typu popsaného v ust. § 365 odst. c) bod 1 Hlavy 11 Zákoníku Spojených států amerických, a tudíž nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může postoupit nebo subkontrahovat jakákoliv svá práva nebo závazky z této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele, zejména dodávku výhod, přičemž i nadále zůstává vázána svými povinnostmi z této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele. Dále souhlasíte s tím, že subdodavatelé společnosti Autodesk mohou tuto Smlouvu o předplatném pro jednoho uživatele vymáhat (včetně podniknutí kroků v případě jejího porušení). Bude se mít za to, že zřeknutí se jakékoliv podmínky či ustanovení této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele nebo uplatnění postihu za její porušení nebude platné, pokud nebude učiněno písemně a podepsáno jménem strany, vůči níž je takové zřeknutí se uplatňováno. Zřeknutí se uplatnění práva nebo postihu (ať již výslovné nebo mlčky předpokládané) nebude zakládat souhlas s jakýmkoliv dalším, jiným nebo následným porušením, zřeknutí se možnosti postihu za takové porušení nebo jeho prominutí.

7.4 Předpisy USA o kontrole vývozu. Berete na vědomí, že všechny výhody podléhají zákonům a předpisům Spojených států amerických (dále jen „USA“) o kontrole vývozu a vy budete tyto zákony a předpisy dodržovat. Podle zákonů a předpisů USA o kontrole vývozu nesmějí být výhody stahovány, získáván k nim přístup, přijímány nebo jinak vyváženy, opětovně vyváženy nebo předávány do zakázaných zemí, zakázaným koncovým uživatelům nebo pro účely zakázaného konečného použití. Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že vy ani vaši pracovníci či vaši určení uživatelé (a) se nenacházíte v zakázané zemi, nemáte v ní své bydliště ani nejste jejími občany, (b) nejste uvedeni na seznamu zakázaných koncových uživatelů, vedeném vládou USA, a (c) aniž byste k tomu byli jinak oprávněni dle předpisů USA o kontrole vývozu, nebudete výhody používat pro účely jakéhokoliv zakázaného koncového použití, zejména konstrukce, analýzy, simulace, vyhodnocování, testování nebo jiných činností týkajících se nukleárních, chemických/biologických zbraní, raketových systémů a bezpilotních leteckých prostředků. Jste srozuměni s tím, že požadavky a omezení stanovená zákony USA, která se na vás vztahují, se mohou v závislosti na daných výhodách lišit a mohou se v průběhu doby měnit a konkrétní kontrolní opatření, která se na tyto výhody vztahují, jsou uvedena v předpisech USA o správě vývozu (U.S. Export Administration Regulations) a informace o nich poskytne Úřad pro kontrolu zahraničního majetku Ministerstva financí USA (Office of Foreign Assets Control Regulations).

7.5 Úplná dohoda; oddělitelnost ustanovení. Tato Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele a jakékoliv další podmínky, na které tato Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele odkazuje (například Licenční a servisní smlouva Autodesk a podmínky výhod), zakládají úplnou dohodu mezi stranami (a slučují v sobě a nahrazují veškeré předchozí nebo současné smlouvy, jednání, sdělení, vyjádření, záruky, prohlášení nebo ujednání) ve vztahu k předmětu této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele. Strany potvrzují, že při uzavření této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele se nespoléhaly na žádné jiné smlouvy, jednání, sdělení, vyjádření, záruky, prohlášení nebo ujednání kromě těch, která jsou výslovně uvedena v této Smlouvě o předplatném pro jednoho uživatele. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může podmínky této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele nebo Podmínky výhod čas od času doplnit nebo změnit s tím, že o těchto doplněních nebo změnách bude písemně informovat předtím, než nabudou ve vztahu k vám účinnosti. Podmínky určené vámi v jakémkoliv sdělení, které jsou odchylné od této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele nebo jakýchkoliv podmínek výhod nebo takových jiných podmínek, budou neplatné a neúčinné, pokud nebudou odsouhlaseny písemně s podpisem oprávněného zástupce společnosti Autodesk. Neplatné budou i jakékoliv jiné úpravy této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele, které nebudou sjednány písemně s podpisem oprávněného zástupce společnosti Autodesk. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá na základě konečného a vykonatelného rozhodnutí, proti němuž nelze podat odvolání, že kterékoliv ustanovení těchto podmínek je nevynutitelné, bude takové ustanovení uplatňováno co možná nejvíce v souladu s uvedeným úmyslem stran, zatímco zbývající část těchto podmínek zůstane i nadále v plné platnosti a účinnosti.

7.6 Oznámení. Oznámení od společnosti Autodesk budou mít písemnou formu a mohou být zasílána elektronickou poštou nebo zveřejněna na účtu Autodesk Account nebo na vašem uživatelském účtu Autodesk Account, popřípadě jakýmkoliv jiným způsobem, o němž se bude společnost Autodesk domnívat, že zajistí oznámení vhodnou formou. Přijímání těchto oznámení nemůžete odmítnout. Oznámení od vás budou mít písemnou formu a mohou být zasílána elektronickou poštou na adresu contractual.notification@autodesk.com. Oznámení od společnosti Autodesk, která jsou určena vám, nabývají účinnosti (i) v případě oznámení e-mailem zasláním na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem zákaznickém informačním formuláři (nebo pokud jste žádný zákaznický informační formulář či e-mailovou adresu neposkytli, na jakoukoliv jinou e-mailovou adresu známou nebo poskytnutou společnosti Autodesk vámi nebo vaším jménem) nebo (ii) v případě zveřejnění na účtu Autodesk Account nebo jinými způsoby, které bude společnost Autodesk považovat za vhodné, deset (10) pracovních dnů poté, co budou taková oznámení zveřejněna na účtu Autodesk Account nebo zaslána způsobem přiměřeně stanoveným společností Autodesk. Vaše oznámení určená společnosti Autodesk nabývají účinnosti po obdržení společností Autodesk.

7.7 Ochrana osobních údajů; použití informací. Jménem svým a svých určených uživatelů berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vy sami (a třetí strany jednající vaším jménem) a vaši určení uživatelé můžete poskytnout a společnost Autodesk a její prodejci (a třetí strany jednající jménem společnosti Autodesk a jejích prodejců) mohou získat některé informace a údaje o vás a o vašich určených uživatelích (zejména osobní údaje), jakož i o vaší obchodní činnosti nebo obchodní činnosti vašich určených uživatelů v souvislosti s touto Smlouvou o předplatném pro jednoho uživatele, včetně informací a údajů poskytnutých společnosti Autodesk a jejím prodejcům (nebo třetím stranám jednajícím jménem společnosti Autodesk a jejích prodejců), popřípadě jimi získaných, a to prostřednictvím zákaznického informačního formuláře a jinak a/nebo v souvislosti s objednávkou, registrací, aktivací, aktualizací, ověřením nároku, kontrolou, monitoringem instalace a přístupu k výhodám a spravování vztahu s vámi a vašimi určenými uživateli. Tímto (jménem svým i jménem vašich určených uživatelů) udělujete svůj souhlas s tím, aby společnost Autodesk vedla, používala, uchovávala a sdělovala takové informace a údaje (zejména případné osobní údaje) v souladu s předpisy společnosti Autodesk o ochraně soukromí a osobních údajů tak, jak mohou být tyto předpisy čas od času aktualizovány, a to zejména s předpisem společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů, který je v současné době k dispozici na adrese: https://www.autodesk.com/privacy. Bez omezení obecné platnosti výše uvedeného berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) společnost Autodesk může vás (a třetí strany jednající vaším jménem) a/nebo vaše určené uživatele vyzvat, abyste poskytli výslovný souhlas s podmínkami Prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů a/nebo výslovný souhlas s konkrétním použitím informací a údajů (zejména osobních údajů), (b) společnost Autodesk může poskytnout informace a údaje, zejména informace a údaje o vašem využívání veškerých/kterýchkoliv výhod a využívání veškerých/kterýchkoliv výhod ze strany vašich určených uživatelů, prodejcům, spřízněným osobám společnosti Autodesk a dalším třetím stranám v souvislosti s poskytnutím, udržováním, správou nebo využitím výhod či v souvislosti s uplatňováním případných smluv týkajících se jakýchkoliv výhod a (c) společnost Autodesk může předávat tyto informace a údaje do zahraničí, včetně jurisdikcí, jejichž právní předpisy na ochranu soukromí nebo osobních údajů neposkytují vašim informacím a údajům a informacím a údajům vašich určených uživatelů takovou míru ochrany jako jurisdikce, v níž máte vy nebo vaši určení uživatelé sídlo nebo bydliště. Jménem svým a jménem vašich určených uživatelů berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může tyto předpisy čas od času změnit a že s účinností počínaje zveřejněním na webových stránkách společnosti Autodesk nebo jiným písemným oznámením učiněným společností Autodesk se na vás a vaše určené uživatele takové změny budou vztahovat.

7.8 Přetrvání platnosti ustanovení. Ustanovení článku 2.6, 6 a 7 těchto podmínek přetrvají v platnosti i po ukončení vašeho Předplatného pro jednoho uživatele.

7.9 Přepracované znění podmínek. Společnost Autodesk může tuto Smlouvu o předplatném pro jednoho uživatele a/nebo podmínky výhod kdykoliv přepracovat a bude vás o takovém přepracování informovat. Oznámení vám může být zasláno e-mailem, může být zveřejněno na účtu Autodesk Account nebo může být provedeno jakýmkoliv jiným způsobem, který bude společnost Autodesk považovat za přiměřený. Pokud takové přepracované znění nepřijmete, musíte o tom společnost Autodesk písemně informovat (v souladu s bodem 7.6) do třiceti (30) dnů od data oznámení, které vám společnost Autodesk podala. Pokud společnost Autodesk takto vyrozumíte, bude se pak stávající předplatné pro jednoho uživatele a související výhody řídit poslední Smlouvou o předplatném pro jednoho uživatele a souvisejícími podmínkami výhod, které jste přijali (včetně domnělého přijetí), až do doby, kdy uplyne doba trvání vašeho stávajícího Předplatného pro jednoho uživatele (pokud jste uhradili všechny poplatky za celou dobu trvání), po jejímž uplynutí platnost vaší Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele skončí; pokud jste neuhradili všechny příslušné poplatky za celou dobu trvání, skončí vaše Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele uplynutím doby, za kterou jste příslušné poplatky uhradili. Pokud nevyrozumíte společnost Autodesk jinak nebo pokud zadáte nové objednávky nebo si obnovíte svoje Předplatné pro jednoho uživatele či budete dále platit své poplatky za toto předplatné, bude se mít za to, že jste takto přepracované znění přijali ve vztahu ke všem svým Předplatným pro jednoho uživatele. V případě, že společnost Autodesk tuto Smlouvu o předplatném pro jednoho uživatele přepracuje, nebudete mít bez ohledu na výše uvedené nárok na žádné další výhody nebo služby nabízené podle takového přepracovaného znění bez toto, že byste společnosti Autodesk nebo prodejcům zaplatili příslušný poplatek týkající se takového případného přepracování.

7.10 Jazyk. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi anglickou jazykovou verzí této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele a jakýmikoliv jejími překlady je právně závazné její anglické znění. Pokud jste si Předplatné pro jednoho uživatele zakoupili v Kanadě, souhlasíte s následujícím: Strany této Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele potvrzují, že si přejí, aby tato Smlouva o předplatném pro jednoho uživatele stejně jako další dokumenty, které s ní souvisejí, včetně oznámení, byly vypracovány pouze v anglickém jazyce. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.